Tipy pro preventivní údržbu

by administrator

Tipy pro preventivní údržbu

V této části najdete několik informací k preventivní údržbě. Pomohou vám s údržbou strojů a přispějí k zajištění jejich delší životnosti a bezproblémového provozu.

Pokud zde snad řešení svého problému nenajdete, obraťte se na nás a my vám pomůžeme.
Kontaktujte prosím náš technický personál, který má zkušenosti s řešením různých problémů, s nimiž se můžete sekávat.

KOMUTACE

Údržba komutátoru

 1. Komutace je v zásadě proces, při němž pomocí kartáčů a komutátoru dochází k přepnutí směru proudu v cívce pokaždé, když projde pod čelní plochou opačného pólu, tak , aby se stroj točil stále stejným směrem.
  V okamžik, kdy se nakrátko spojí dvě lamely komutátoru, mezi nimiž existuje rozdílné napětí, je v kartáči kromě normálního proudového zatížení neseného kartáčem indukováno také cirkulační reaktanční napětí a napětí, které tyto cirkulační proudy způsobilo, je úměrné rychlosti a proudovému zatížení. S neustálým zvyšováním jmenovitého výkonu a rychlosti moderních motorů / generátorů se toto napětí stává vážným problémem. Za určitých okolností je reaktanční napětí dostatečně silné, aby způsobilo jiskření. Podle provedení motoru je nutné použít ke snížení tohoto efektu v obvodu rotoru komutaci nebo komutační póly. Zároveň je důležité zajistit mezi kartáči a povrchem komutátoru dobrý a nepřetržitý kontakt.
  Dobrá komutace nezávisí samozřejmě pouze na uhlíkových kartáčích, komutátoru nebo soustavě elektrických obvodů, dosahuje se jí kombinací nejlepších možných elektrických a mechanických vlastností celého motoru.
  Lamely komutátoru musí být vždy pevně uchycené. Jsou-li uvolněné, způsobují nadskakování kartáčů, tím vzniká oblouk a špatná komutace.      Komutátory a sběrné kroužky mají mít hladký povrch a mají mít totožné osy rotace.
  Objeví-li se vibrace, je nezbytně nutné okamžitě zjistit jejich původ. Opotřebovaná ložiska způsobují přehřívání, nestejnoměrný chod a nakonec opotřebení kotvy a pólů v poli.
  Komutace je problém velmi komplexní a je tedy nezbytně nutné dbát na to, aby všechny případné obměny přesně odpovídaly dané specifikaci. Dobré komutace někdy nelze dosáhnout z důvodů spočívajících v pracovním prostředí. Například: prach, plyny, vysoká teplota prostředí, vlhkost, mastnota, mastné páry, korozívní kyselé výpary a nadměrné vibrace.
  Elektrikář, který má na starosti údržbu zařízení, musí dbát na to, aby se tyto problémy vyskytovaly co nejméně, správně čistit stroje a dodržovat plány údržby. Pokud je zařízení udržováno v čistotě a provádí se jeho pravidelná elektrická a mechanická údržba, objevuje se na něm jen minimum problémů.
  V případech špatné komutace nebo pokud se domníváte, že bude třeba změnit typ kartáče, obraťte se prosím na dodavatele kartáčů.

Jedná-li se o kvalitně varobený komutátor, který byl vyroben v odpovídající kvalitě, může být jediným důvodem zhoršení povrchu komutátoru prostředí, v němž stroj pracuje. Stroje s více než jedním kartáčem na rameni vyžadují speciální údržbu. Jestliže následkem nadměrného přítlaku pružiny nebo kvůli porušení filmu komutátoru ve stopě uhlíkového kartáče dochází na jednom kartáči k většímu poklesu napětí než na ostatních kartáčích na stejném rameni, ponese tento kartáč větší proudové zatížení než ostatní kartáče stejné polarity.
Na velkých strojích se také může vyskytnout situace podobná okolnostem popsaným výše, ale s tím, že kartáče na jednom kartáčovém rameni povedou více proudu než kartáče na jiném kartáčovém rameni stejné polarity. To má za následek špatnou komutaci a poškozování povrchu komutátoru.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Všeobecné informace k preventivní údržbě

Pro zajištění uspokojivé funkce uhlíkových kartáčů je nezbytné věnovat správnou péči nejen kartáčům, ale i ostatnímu příslušenství a vodičům, které elektromotorům dodávají proud.

 1. Vzdálenost mezi koncem kartáčové krabičky a komutátorem by měla v závislosti na napětí, vedeném proudu a velikosti kartáče činit 1,5 mm až 2,0 mm.
 2. Je velmi důležité, aby se mezi komutátorem a dosedací plochou kartáče neusazovaly žádné částice.
 3. Kartáče musí být nastaveny podle stejné osy. Kartáče umístěné po obvodu jednoho kartáčového ramene musí mít stejnou neutrální osu, aby docházelo k rovnoměrnému opotřebovávání na celém komutátoru (střídavé uspořádání kartáčové stopy mezi kladným a záporným).
 4. Pracuje-li motor v abnormálních podmínkách, např. je-li povrch komutátoru zdrsnělý, znečištěný anebo zprohýbaný, může dojít k poškození kartáčů. Kromě toho mohou abnormální podmínky vyvolávat nadměrné jiskření, které má za následek přehřívání kartáčů a komutátoru a v důsledku toho i špatnou komutaci, odchylky v zatížení, rychlosti a vznik vibrací.
  Příčinou všech výše uvedených problematických stavů může být buď nesprávný přítlakem kartáčů nebo nesprávný typ kartáče.
 5. Není-li krabička kartáče umístěna ve správné neutrální ose nebo vyskytne-li se na motoru elektrická závada, kartáč se přehřeje a dojde ke spálení hrany a následnému poškození komutátoru.
 6. Vibrace nebo kmitání kartáče může vyvolávat nesprávný přítlak kartáčů, zprohýbaný povrch komutátoru nebo sběrného kroužku, vystupující slídová izolace nebo vysoké stoupací vedení.
 7. Běží-li motor s nízkým zatížením nebo bez zatížení, může dojít k nárůstu uhlíkového filmu. Hustota proudu v kartáči by měla být vyšší než 8 A/cm2. Pokud musí generátor motoru z nějakého důvodu delší dobu běžet s nízkým zatížením, doporučuje se kartáče odstranit nebo změnit jejich typ. V každém případě se prosím obraťte na naše odborníky na kartáče a zamýšlená opatření s nimi konzultujte.
  Opatření nutná v případech přetížení jsou mnohem složitější z důvodu přehřívání, jiskření a eventuálních vibrací kartáčů.
 8. Pro správnou funkci uhlíkového kartáče je nesmírně důležitý přítlak pružiny. K běžným chybám patří snížení přítlaku pružiny kartáče ve snaze omezit tvorbu pruhů na komutátoru. Protože tak kartáč přechodně ztrácí kontakt s komutátorem vyvolá to pak obvykle jiskření. Nadměrný přítlak kartáčové pružiny zvětšuje rýhování komutátoru. Pro průmyslové použití se doporučuje přítlak pružiny mezi 130 a 300gm/cm2. U trakčních zařízení se přítlak pružiny pohybuje mezi 350gm a 2000gm.cm2.
  Správný přítlak pružiny je nejdůležitější podmínkou pro vznik patiny na povrchu komutátoru nebo sběrného kroužku. Na správně vytvořeném filmu uhlíkové kartáče dobře kloužou a komutují s minimem opotřebení.
 9. Stejně důležitá jako přítlak pružiny kartáče v kartáčové krabičce je i vzdálenost mezi kartáčem a kartáčovou krabičkou. Kartáč musí mít neustále možnost volně se pohybovat. Dostane-li se do kartáčové krabičky nebo na povrch kartáče prach nebo olej, může kartáč v krabičce uvíznout. Zároveň to může bránit kontaktu mezi kartáčem a komutátorem.
 10. Opotřebení komutátoru obvykle závisí na stupni tvrdosti kartáče, ovšem není tomu tak vždy, protože některé z nejabrazivnějších typů kartáčů mají nízký koeficient tvrdosti podle Shorea. Abrazivní vlastnosti kartáčů kontroluje výrobce. Obracejte se na něj také s otázkami, které se týkají čisticích vlastností kartáčů. K nejvýraznějším obtížím s kartáči patří:
  1. uvíznutí kartáče
  2. ztráta přítlaku pružiny
  3. špinavé nebo zkorodované povrchy kontaktů.

Provedení kartáčových držáků a s nimi souvisejících součástí je dáno provozní rychlostí stroje. V případě, že motor nestartuje, přehřívá se nebo se objeví nízký točivý moment, zkontrolujte stav kartáčů. Všeobecně platí, že se kartáčové držáky nastavují ve výrobě a nastavení by se nemělo měnit. Pokud dojde k opotřebení kartáčů, měla by se vyměnit celá jednotka. U velkých strojů je třeba také pravidelně kontrolovat stav odklápěčů kartáčových ramen.

PODROBNÝ DOTAZNÍK K MOTORU

Pokud máte vzorek uhlíku a není tam žádné označení kvality uhlíku, můžete nám poslat vzorek, třeba použitý a my si změříme kvalitu matriálu a vyrobíme. Pokud nemáte vzorek kartáčového uhlíku a nebo vzorek nemůžete poslat, stačí vyplnit podrobný dotazník motoru ( z štítku motoru).Elektroniký podrobný technický dotazník na vyplnění Vám zašleme na požádání na emailu info@carbonsmay.cz.